Restauracja kapliczki NMP Niepokalanie Poczętej

Data publikacji: 8 stycznia 2014, 20:17

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja pod nazwą „Uchronić od zniszczenia i zapomnienia przydrożną kapliczkę pw. Maryi Niepokalanie Poczętej w Zakliczynie”
współfinansowana jest
ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” – mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Tytuł operacji
Uchronić od zniszczenia i zapomnienia przydrożną kapliczkę pw. Maryi Niepokalanie Poczętej w Zakliczynie.

Cele operacji
Celem operacji jest promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i zahamowanie procesu destrukcji kapliczki poprzez wykonanie pełnego zakresu konserwacji technicznej i estetycznej figury.

Opis operacji
Realizacja projektu wynikła z potrzeby przeciwdziałania pogarszającemu się stanu technicznego kamiennej kapliczki wpisanej do rejestru zabytków prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie – numer rejestru B-309/M, zlokalizowanej na działce ewidencyjnej 593/10 w miejscowości Zakliczyn w Gminie Siepraw. Kapliczka zlokalizowana jest w pobliżu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakliczynie.

CHARAKTERYSTYKA KAPLICZKI: Kapliczka pw. Maryi Niepokalanie Poczętej z 1865 r. to kapliczka jednokondygnacyjna bez fundamentu. Cokół spoczywa na dwóch stopniach kamiennych. Dolny stopień o wymiarach 1,40 x 1,44 m miał spełniać rolę fundamentu. Na nim profilowana podstawa i postument, na którym wyryte imię ANTONI, poniżej płycina w rytowanej ramce o wciętych ćwierć koliście narożnikach ze śladami rytowanego napisu, dziś już zupełnie nieczytelnego. Wyżej zaś, na froncie cokołu we wnęce płaskorzeźba Chrystusa pojmanego zwanego Nazareńskim o wysokości 70 cm w koronie cierniowej na głowie, a pod jego stopniami inskrypcja: RP.1865. Postument nakryty profilowanym gzymsem z dwustopniowym cokolikiem, na którym figura Niepokalanie Poczętej. Pod Jej stopniami jest półksiężyc. Prawą rękę ma lekko wzniesioną, w lewej berło, a na głowie koronę zamkniętą (bez welonu). Całkowita wysokość kapliczki 3,40 m. Kapliczka pokryta była ozdobnym blaszanym baldachimem, który uległ zniszczeniu. Obecnie przykryta bezstylowym współczesnym daszkiem.

ZAKRES OPERACJI: Operacja zakłada wykonanie kompleksowej konserwacji technicznej i estetycznej kapliczki. Szczegółowy zakres prac został opisany w Programie Prac Konserwatorskich.

Finansowanie wg wniosku o płatność końcową:
Całkowity koszt realizacji operacji 34.415,51 zł
Wnioskowana kwota pomocy dla operacji 25.000,00 zł