Restauracja kamiennej kapliczki przy kościele

Data publikacji: 8 stycznia 2014, 20:11

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja pod nazwą „Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez odnowienie kamiennej kapliczki w otoczeniu kościoła pw. Wszystkich Świętych w Zakliczynie” współfinansowana jest
ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” – mały projekt
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Tytuł operacji
Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez odnowienie kamiennej kapliczki w otoczeniu kościoła pw. Wszystkich Świętych w Zakliczynie.

Cele operacji
Celem ogólnym operacji jest promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i zahamowanie procesu destrukcji kapliczki poprzez wykonanie pełnego zakresu konserwacji technicznej i estetycznej kolumny. Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców LGD oraz promowanie obszarów wiejskich, a także wpłynie na wzmocnienie więzi mieszkańców z miejscem zamieszkania – obszarem wiejskim i kultywowanie lokalnych tradycji. Realizacja operacji zapewni osiągnięcie celu ogólnego nr 2 LSR „Rozwój turystyki w oparciu o walory środowiska z zachowaniem dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi z uwzględnieniem agroturystyki”, oraz celu szczegółowego nr 2.3. „Wypromowanie obszaru jako atrakcyjnego turystycznie”.

Opis operacji
Realizacja projektu wynika z potrzeby przeciwdziałania pogarszającemu się stanu technicznego kamiennej kolumny, wpisanej do rejestru zabytków prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie, zlokalizowanej w miejscowości Zakliczyn, w Gminie Siepraw. Obiekt znajduje się w otoczeniu zabytkowego kościoła pw. Wszystkich Świętych w Zakliczynie i pochodzi najprawdopodobniej z 1826 r. Kamienna kapliczka w formie kolumny stojącej na prostopadłościennym cokole ujętym od dołu i od góry w profilowane gzymsowanie, ustawionym na dwóch kamiennych stopniach, wzniesionych na rzucie kwadratu. Głowica kolumny w formie profilowanej kwadratowej nakrywy, na której ustawiono niewysoki prostopadłościenny postument zwieńczony profilowanym gzymsowaniem, w szycie metalowy. Krucyfiks z małymi płaskimi figurkami asystencyjnymi prawdopodobnie odlanymi w cynku. Cokół i kolumna wraz z podstawą wykonane z piaskowca obrabianego gładko. Krucyfiks przypuszczalnie za stopu żelaza, figury asystencyjne odlane z metalu, prawdopodobnie cynk. Stan zachowania kolumny jest następujący: powierzchnia zabrudzona, kamień silnie zawilgocony w partii podstawy i cokołu, co przyczynia się do rozwoju na jego powierzchni mchów i porostów. Pierwszy stopień przysypany częściowo ziemią. Od fontu stopień pękł i wykruszył się tworząc dość duży ubytek. Na skutek dezintegracji ziarnistej warstwy przypowierzchniowej, uległa prawie całkowicie zatarciu inskrypcja na froncie cokołu. W partii gzymsowania nakrywy wieńczącej cokół widoczne doraźne uzupełnienia gipsem. Konserwacja techniczna będzie polegała na odczyszczeniu powierzchni kamienia i usunięciu wadliwych uzupełnień, konsolidacji strukturalnej kamieni. Zakłada się zahamowanie procesu destrukcji kapliczki poprzez wykonanie pełnego zakresu konserwacji technicznej i estetycznej. Na wstępie prac proponuje się odsłonięcie kamiennych stopni po uprzednim uporządkowaniu terenu wokół obiektu, wycięciu części krzewów, których system korzeniowy powoduje naruszenie podstawy, wykonaniu odwodnieniu i odpowiedniego posadowienia. Konserwacja techniczna będzie polegała na odczyszczeniu powierzchni kamienia i usunięciu wadliwych uzupełnień, konsolidacji strukturalnej kamienia. W ramach konserwacji estetycznej zakłada się uzupełnienie rażących ubytków formy masą sztucznego kamienia. Uzupełnieniu ubytków stopni metodą kaszlowania stosując ten sam rodzaj piaskowca. Odnośnie elementów metalowych zakłada się odczyszczenie powierzchni z zabrudzeń i produktów korozji, zabezpieczenie powierzchni lamierem zawierającym inhibitory korozji, pokrycie powierzchni rzeźb powłoką lakieru grafitowego. Realizacja projektu rozpocznie się w kwietniu 2011 r., a zakończy w czerwcu 2011 r.

Finansowanie wg wniosku o płatność końcową:
Całkowity koszt realizacji operacji 31.600,59 zł
Wnioskowana kwota pomocy dla operacji 22.120,41 zł